Feilur OK

Meraki Hand Sanitizer Gel

Meraki Hand Sanitizer Gel
Vørunummar: 1153144

Availability: Á goymslu

Denne desinfektionsgel fra Meraki er en effektiv bakteriedræber, der desinficerer og plejer dine hænder. Denne gel indeholder hele 80% alkohol og udtøre ikke dine hænder. Gellen kommer i det flotte design som vi kender det fra Merakis andre produkter. Flasken er flot at have stående både ved håndvaske og ved køkkenvasken.
 • Meraki
 • Håndsprit i Gelform med 80% alkohol
 • 490 ml
Lýsing

Smálutir

For at en håndsprit er effektiv skal den indeholde imellem 70-85% v/v af enten Ethanol eller Isopropylalkohol for at kunne dræbe baktierer. Merakis håndgel indeholder desuden Glycerin, der anbefales af Statens Serum Institut for at forhinde at hænderne tørre ud. 

Useful information about Meraki Håndsprit I Gelform

 • Volume: 490 ml
 • Biocid med 80% alkohol
 • Gel
 • Holdbarheden er 30 mdr. fra produktionsdato og yderligere 12 måneder efter åbning. 

Fareidentifikation

Klassificering og mærkning efter EU forording 1272/2008 (CLP/GHS)

 • Faresymbol:
 • Signalord: Advarsel
 • Klassificering: Flam. Liq. 3
 • H-sætninger: H226 Brandfarlig væske og damp.
 • P-Sætninger: P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P233 Hold beholderen tæt lukket.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
 • EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

 • Ingrediens CAS-nr. Konc. i % Klassificering.
 • Ethanol 64-17-5 50-80 Flam. Liq. 2, H225
 • For fuld ordlyd af H-sætninger, se afsnit 16.
 • Deklaration i henhold til EU forordning nr. 1223/2009:
 • Ingredienser : Alcohol, Denat., Aqua, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Denatonium Benzoate

Førstehjælpsforanstaltninger

 • Indånding Frisk luft. Søg læge ved vedvarende gener.
 • Hudkontakt Ikke aktuel, da produktet er beregnet til hudkontakt.
 • Øjenkontakt Skyl straks med vand i flere minutter. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Ved vedvarende irritation, kontakt læge.
 • Indtagelse Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder mælk/vand til ikke-bevidstløse personer. Søg læge ved vedvarende gener.
Nágreining

Additional Information

Dømingar
0 Døming(ar)